Despre proiectul YOUROTRIP

Ce este YOUROTRIP?

 

YOU.th RO.und TRIP. pentru acțiune climatică (acronim: YOUROTRIP) este un proiect european implementat în contextul programului de finanțare Erasmus + „Sprijin pentru reforma politicilor – Tineretul european împreună” cu acordul numărul 614827.

Misiunea și viziunea noastră

 

Proiectul YOUROTRIP își dorește să încurajeze participarea tinerilor la procedurile democratice de luare a deciziilor prin discuții în ceea ce privește domeniul climatic.

 

Dorim să oferim tinerilor o voce în abordarea schimbărilor climatice! Astfel, tineri din 8 țări vor forma consilii de tineret, vor coopera și vor elabora politici în domeniul acțiunii climatice, în timp ce vor fi susținuți de decidenți și părțile interesate la nivel local, regional, național și european! Prin YOUROTRIP, tinerii vor avea ocazia de a avea un impact pozitiv și de a muta Europa într-un viitor mai durabil!

 

Misiunea noastră este să:

 

 • Încurajăm participarea activă și a procedurilor democratice la luarea deciziilor printr-un mod structurat;
 • Promovăm identitățile și valorile europene;
 • Stabilim o legătură între tineri, autoritățile locale și alte părți interesate relevante pentru a promova dialogul social;
 • Creștem gradului de conștientizare cu privire la necesitatea cooperării internaționale pentru a rezolva provocările comune legate de schimbările climatice.

 

Viziunea noastră este:

 

 • Să consolidăm vocea tinerilor și să le încurajeze participarea activă, pentru a-și modela Europa, mediul și, prin urmare, viitorul.

Activitățile noastre

YOURTRIP este un proiect ce se desfășoară pe o perioadă de 2 ani și implică următoarele activități:

 • Un training pentru lucrături de tineret cu privire la modul de sprijinire a tinerilor în procesul de elaborare a politicilor prin proceduri democratice;
 • O serie de 7 schimburi de experiență cu tineri din 8 țări europene, care au ca scop sporirea capacității tinerilor de a coopera indiferent de locul de origine și de mediul cultural. Grupurile de tineri vor petrece o săptămână împreună, unde vor avea activități participative și dezbateri în 7 țări, alături de tineri din comunitatea locală,   astfel încât să creeze propuneri de politici privind modul de abordare a schimbărilor climatice;
 • La sfârșitul fiecărui schimb de experiență, tinerii din comunitatea locală care au fost implicați în acțiune, vor crea un Consiliu local pentru tineret, prin care vor crea relații prin evenimente de tip networking și prin aducerea la aceiași masă a părților din comunitate interesate (autorități locale și regionale, școli, universități, ONG-uri, organizații de tineret, asociații de mediu și întreprinderi) care le împărtășesc viziunea și cărora le solicită sprijinul prin semnarea în totalitate a unui memorandum de înțelegere, declarând dorința de a coopera și de a se sprijini reciproc în viitoarele inițiative care vizează un viitor mai durabil.
 • În cele din urmă, reprezentanții tuturor consiliilor locale de tineret din întreaga Europă vor prezenta recomandările lor de politică instituțiilor europene de la Bruxelles, pentru a contura viitoarele strategii privind tineretul și mediul, în timp ce se va elabora o idee de propunere comună pentru a arăta pentru o modalitate de a continua și extinde rețeaua de consilii pentru tineret.

What is YOUROTRIP

YOU.th RO.und TRIP. for climate action (acronym: YOUROTRIP) is a European project implemented in the context of the funding programme Erasmus+ “Support for Policy Reform – European Youth Together” with Agreement Number 614827.

Our vision and mission 

YOUROTRIP project aspires to foster youth participation in democratic procedures of decision making through discussions on the high priority topic of Climate Change.

We wish to give youth a voice in tackling Climate Change! Young people from 8 countries are going to formulate Youth Councils, cooperate and make policies on Climate Action, while being supported by decision makers and stakeholders at local, regional, national, and European level! Through YOUROTRIP, young people will have the opportunity to make a positive impact and move Europe to a more sustainable future!

Our mission is to:

 • Foster active participation and democratic procedures in decision making through a structured way.
 • Promote the European identity and values,
 • Establish a link between the youth, the local authorities and other relevant stakeholders in order to promote the social dialogue
 • Raise awareness on the necessity for international cooperation to solve common challenges regarding Climate Change.

Our vision is:

 • To strengthen youth voice and foster their active participation, in order to shape their Europe, their environment and thus, their future.

Our Activities 

YOUROTRIP is a 2-year project which involves the following activities:

 • A training of youth workers on how to best support young people in engaging to policymaking through democratic procedures.
 • A series of 7 youth exchanges with young participants from 8 European countries aiming to enhance the ability of youth to cooperate regardless the place of origin and cultural background. Youth groups will spend one week full of participatory activities and debates in 7 countries involving also local youngsters, so that they produce policy papers containing their proposals on how to tackle Climate Change.  
 • At the end of each exchange the local youth who have been involved in the action, formulate a Local Youth Council, who then undertake to create networks though networking events, and roundtables with local stakeholders (Local and Regional Authorities, Schools, Universities, NGOs, Enterprises, Environmental and Youth Associations), share their vision, and ask for their support by signing an MoU altogether, stating the willingness to cooperate and support each other in future initiatives aiming at a more sustainable future.
 • Finally, representatives of all the Local Youth Councils across Europe, are going to present their policy recommendations to European Institutions in Brussels, in order to shape the future strategies concerning youth and environment, whilst a joint proposal idea will be developed in order to look for a way to continue and expand the network of Youth Councils.