Τοπικά Συμβούλια Νέων

Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων αποτελούν μια δομή ενεργού συμμετοχής των νέων. Αποτελούνται από νέους ανθρώπους, μεταξύ 16-30 ετών, που κατάγονται από 8 Ευρωπαϊκές χώρες και εμπλέκονται στο δημοκρατικό γίγνεσθαι και την Δράση για το Κλίμα.  Η αποστολή τους είναι να μεταφέρουν τη φωνή των νέων διαμορφώνοντας προτάσεις πολιτικής, οι οποίες απευθύνονται σε φορείς λήψης αποφάσεων τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και Ευρωπαϊκού επιπέδου, με σκοπό να ωθήσουν την Ευρώπη σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον, και άρα, να καταφέρουν να επιδράσουν θετικά στην Κλιματική Αλλαγή.

Παρακάτω μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την πρόοδο που σημειώθηκε από τα Τοπικά Συμβούλια Νεολαίας ανά χώρα